புலமைப்பரிசில் பரீட்சை : கணிதம் – 1000 கேள்விகள்

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

தரம் 5 : கணிதம் – 1000 கேள்விகள்

தரம் 5 இல் உள்ள புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கு தயாராகும் விதமாக தரம் 3 , தரம் 4 , தரம் 5 பாடங்களை துரித மீட்டல் அடிப்படையில் 1000 வினாக்கள் மூலம் மிகத்தெளிவான முறையில் 1000 வினாக்களுக்கும் வீடியோ விளக்கங்களுடன் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையை மிக இலகுவாக எதிர்கொள்ள நீங்கள் இந்த இலவச Course உடன் கட்டாயம் படிக்கவும் .

இந்த இலவச Course முடிவில் Certificate உங்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும்.

Course Content